Na týchto projektoch sme pracovali v školskom roku 2018-2019
2019-07-14
Dokončievali sa 2  úspešne podporené projekty:
-Rozvojový projekt: Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018 /Mgr. Strmá, Mgr. Krišťanová/  - išlo o nákup komunikačných kompenzačných prostriedkov pre žiakov. Všetky plánujeme využívať na rozvoj komunikácie našich žiakov, a pomocou nich zatraktívniť výučbu čítania a písania u žiakov s autizmom, alebo s viacnásobným postihnutím. Budú sa používať aj pri skupinových, či individuálnych intervenciách Centra špeciálnopedagogickej poradne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej školy.
-"Malí záhradníci"/Bc. Berkyová/ - Podarilo sa nám vybudovať 4 fóliovníky, ktoré podporia inovatívne, zážitkové vyučovanie. V rámci tohto projektu sme zhotovili aj pocitový chodník, prostredníctvom ktorého chceme deťom  priblížiť kontakt s prírodou formou zmyslového vnímania.

Nové projekty:
Prvé dva vypracované projekty Bezpečne v meste /Mgr. Ružinská/, zameraný na dopravnú výchovu  a Športujem rád a bezpečne /Mgr. Ružinská, Mgr. Vargová/, zameraný na plavecký výcvik neboli podporené.
Plavecký výcvik - nadácia EPH  (Energetický a průmyslový holding)  (Mgr. Vargová, Bc. Berkyová), úspešný projekt, získali sme finančné prostriedky vo výške 1000 eur na nákup pomôcok a  realizáciu plaveckého výcviku, plánovaná realizácia je október 2019  a je plánovaný pre  I. stupeň
Zachráň a pomôž - Nadácia Volkswagen Slovakia (Mgr. Vargová, Bc. Berkyová), úspešný projekt, získali sme 973 eur na nákup plaveckých pomôcok a realizáciu plaveckého výcviku, výučba plávania prostredníctvom tohto projektu je určená žiakom II. stupňa našej školy, bola realizovaná  od 21.06. - 27.06. 2019 .
Svet plastelíny, úspešný projekt (Mgr.Vargová,Bc. Berkyová)
-v tomto projekte sme sa uchádzali o získanie jedného balenia, 3x3kg plastelíny
-tento projekt sme nerealizovali kvôli vysokej spoluúčasti školy.

Druhá šanca pre papier  - Nadácia VUB (Mgr. Vargová, Bc. Berkyová)
-neúspešný projekt
-žiadali sme finančné prostriedky na zriadenie recyklačnej miestnosti

Od pohybu k úsmevu -  Reiffeisen banka - Gesto pre mesto - projekt postúpil do verejného hlasovania (Mgr. Vargová , Bc. Berkyová)
-neúspešný projekt (hlasovanie verejnosti od 01.04. - 30. 04. 2019)
-žiadali sme finančné prostriedky (1000 eur) - na vybudovanie detského ihriska

Vypracovanie projektu Výzva MŠVVaŠ SR „Zvyšovanie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným  znevýhodnením 2019“- „Rozvoj psychomotorických schopností žiakov so zdravotným znevýhodnením“ v súčasnej dobe je v stave posudzovania (Mgr. Strmá, Mgr. Krišťanová)

Rozvojový projekt „ Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019 „ - „Oáza pokoja“  (Mgr. Vozafová)

Rozvojový projekt: Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018
2018-10-03
Jeho názov znie: „Vytvorme spoločne dostupný svet“.
Zaoberá sa komunikáciou a sociálnou interakciou žiakov s viacnásobným postihnutím a s autizmom.     VIAC...

"Malí záhradníci"
2018-07-04
Získali sme podporu na výstavbu fóliovníkov od Nadácie SPP v rámci výzvy SPPravmeTo.   VIAC....

Projekt "Zimná záhrada"
2018-05-22
Nadácia Volkswagen nás v rámci projektu "Zelená dobrovoľníkom" podporila pri budovaní zimnej záhrady.  VIAC...

Grantový program"Bezpečnosť detí a mladých ľudí"
2017-09-27
V rámci „NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA“ sme vypracovali grantový program: Bezpečnosť detí a mladých ľudí. Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa KOOPERATIVA. Náš projekt je primárne zameraný na detí a mladých ľudí zdravotne znevýhodnených. Našim cieľom je prostredníctvom realizácie projektu vytvorenie psychomotorickej miestnosti. Pravidelnou aplikáciou psychomotorických hier a aktivít chceme zvýšiť u žiakov s mentálnym postihnutím akademické učenie a sociálne správanie. Našou snahou bude prijímať porozumieť a organizovať zmyslové vstupy z vonkajšieho prostredia. Motivuje nás k tomu proces psychomotorickej integrácie, ktorý je veľmi efektívny. Prijať a spracovať informácie a primerane reagovať.
Hlavným cieľom psychomotoriky je vybudovať celkovo harmonickú osobnosť a to po stránke fyzickej, psychickej a spoločenskej. Takáto osoba dokáže jednať samostatne, cieľavedome, plánovite, kontrolovane, je ústretová a ohľaduplná pri zachovávaní svojej identity. Umožňuje jednotlivcovi konať a reagovať na situácie primeraným spôsobom.

Aktuálne projekty