O nás
Využívanie nových technológií prináša klientom nové možnosti
2018-01-07
Naši klienti majú možnosť bezplatne využívať neurobiofeedback a psychowalkmen.   VIAC...

CŠPP pri ŠZŠ Veľký Krtíš
2017-09-27

Kto sme

Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti v zariadení špeciálnopedagogického poradenstva je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami v záujme ich ďalšieho spoločenského a pracovného uplatnenia.
Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva zabezpečuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, výchovno-vzdelávacie, reedukčné, rehabilitačné, korekčné a iné služby a úzko špecializované činnosti deťom a mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.
Zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje poradenskú činnosť, konzultačnú  činnosť a metodickú pomoc rodinám, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným záujemcom.

Čo robíme

- psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika pre všetky druhy, stupne a vzájomné kombinácie postihnutí,
- špeciálnopedagogické intervencie zamerané na odstránenie, korekciu, reedukáciu,
- screening, monitoring dynamiky zmien u začlenených/integrovaných žiakov,
- priebežné vzdelávanie zamestnancov v oblasti psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie,
- komplexné administratívne spracovanie osobných a anamnestických údajov klientov a katalógové vedenie agendy klientov a poskytovaných intervencií,
- psychologické poradenstvo a terapia pre klientov na základe požiadania a individuálnych potrieb klientov,
- špeciálnopedagogické poradenstvo pre klientov, zákonných zástupcov, učiteľov na základe požiadania a individuálnych potrieb,
- skupinové intervencie,
- koordinácia prevencie v rámci Špeciálnej základnej školy
- terapie prostredníctvom multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN.

Klienti poradne
sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, t.j. s:

- mentálnym postihnutím
- sluchovým postihnutím
- zrakovým postihnutím
- telesným postihnutím
- narušenou komunikačnou schopnosťou
- autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
- viacnásobným postihnutím


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com