História
História našej školy sa píše od roku 1990
2017-09-27
  
     Dňa 03. septembra 1990 bola vo Veľkom Krtíši zriadená Osobitná škola. Prvé miesto školy bolo pre žiakov  z mesta  vytvorené v priestoroch bývalej baníckej slobodárni  na Nemocničnej ulici. Škola mala dve triedy - dva ročníky, dve oddelenia školskej družiny. Prevádzka školy začala s počtom žiakov 16 pri štyroch pedagogických zamestnancoch: riaditeľka školy, jedna učiteľka, dve vychovávateľky. Do funkcie riaditeľky bola ustanovená Mgr. Jolana Kováčová.
    
     Škola sa postupne v priebehu ďalších rokov rozrastala a so zvyšovaním počtu žiakov sa postupne zvyšoval i počet pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Počas svojej existencie škola prešla mnohými priestorovými zmenami a úskaliami. Škola sa niekoľkokrát sťahovala. Triedy školy boli na rôznych miestach mesta Veľký Krtíš:
-  v škol. roku 1993-1994 sa škola stala plno organizovanou. Časť školy, žiaci druhého stupňa (7.- 9. ročník), sa  sťahovali do priestorov  v ZŠ na ulici Komenského.
-  v  školskom roku 1995-1996 mala škola už 96 žiakov a všetky ročníky. V tomto školskom roku všetky triedy z Nemocničnej ulici boli presťahované do priestorov  v ZŠ na ulici Poľnej, kde nám uvoľnili priestory pre  6 tried. Tu začali  a pokračovali vo vzdelávaní   1.- 4. ročník a 5.- 6. ročník.
-  v tomto období sa súčasťou školy stala aj alokovaná trieda, ktorá bola zriadená pri ZŠ s MŠ v D. Strehovej
-  v školskom roku 1998-1999 bola pri škole zriadená prvá trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím, alokovaná trieda bola v priestoroch MŠ na ul. Hviezdoslavova.
   
      S účinnosťou od 1.1.1999 získala škola právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy sa stal Krajský úrad v Banskej Bystrici.

     Školský rok 1999 - 2000 sme zahájili v nových priestoroch, ktoré boli získané od MŠ Tesla, vlastníkom bola INFOSPO Veľký Krtíš, priestory boli prenajaté. Triedy boli postupne presťahované do nových priestorov. Od 1. septembra1999 boli presťahované   6.-9. ročník  a IVP trieda. Ostatné ročníky sa presťahovali po vianočných prázdninách  v januári 2000.

     Celý objekt, do ktorého sa škola presťahovala, pozostával z 5 budov. 1.septembra 2000 bola Osobitná škola premenovaná  na Špeciálnu základnú školu.

     Od 1. januára 2006 bola zriadená Špeciálnopedagogická poradňa pri ŠZŠ ako súčasť školy. Od 1.9.2008 bol názov poradne pozmenený na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ.

     V školskom roku 2008-2009  bola zriadená druhá trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím.

     Riaditelia školy od jej vzniku:
                     1990 – 2007                 Mgr. Jolana Kováčová
                     2007                              Mgr. Marta Beňová


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com