Kontinuálne vzdelávanie
Vzdelávania v roku 2018-2019
2017-09-27
V školskom roku 2018/2019 sme sa zúčastnili na týchto vzdelávaniach:

24.8.2018 vzdelávanie §55 317/2009 s Mgr. Vozafovou  „Budovanie tímu a vzťahov na pracovisku“    - všetci  pedagogickí zamestnanci
Aktualizačné vzdelávanie: RP MPC BB Rozvíjanie kreativity žiakov v primárnom vzdelávaní od 13.11.2018 do 12.6.2019. (Mgr. Eckerová, Mgr. Šoučíková)
Aktualizačné vzdelávanie: RP MPC BB Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie od 27.2 – do 21.6.219 (Mgr. Eckerová) a pre vychovávateľov (Krištofová)
Neučme žiakov čítať len na slovenčine - 1 dňové školenie pre učiteľov, 28. august 2018
Organizátor: Expol pedagogika (Mgr. Vargová, Mgr. Krišťanová, Farkašová, Ing.  Bystrianska I., Mgr. Beňová)

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky /kvalifikačné/, 1.ročník, KU Ružomberok (Mgr. Vargová)

“Na každej škole záleží” – Komenského inštitút v spolupráci s poštovou bankou –  workshop: Učiteľ ako sprievodca-  koučingové techniky v škole, 13.2.2019 v Banskej Bystrici. (Mgr. Lendvayová)

23.1 2019  Komunikácia bez slov – Využitie kartičiek na komunikáciu a následná vizualizácia  - Komunitné centrum 3Pé Lučenec (Mgr. Krišťanová, Mgr. Strmá)
16.4.2019 Workshop „Asperger a problémové správanie“ AC centrum OZ – Komunitné centrum 3Pé  Lučenec (Mgr. Krišťanová, Mgr. Strmá)
16.5.2019 DSS Symbia Zvolen (Mgr. Krišťanová, Mgr. Strmá, Mgr. Beňová)
24.5.2019  - 4.7. 2019 Učíme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky , MPC Banská Bystrica (Mgr. Krišťanová)
21.3.2019   „Fenomény sveta“  seminár v Detve (Ing. Bystrianska I.)
Funkčné vzdelávanie - absolvované a aj ukončené:
p. riad. Mgr. M. Beňová  - funkčné inovačné - – MPC Banská Bystrica,
ZRŠ Mgr. G. Ružinská  - funkčné - – KU Ružomberok

Poradca profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov – UMB Banská Bystrica – Mgr. G. Ružinská – začne v septembri 2019

Vzdelávania CŠPP pri ŠZŠ VK – Mgr. L. Vozafová:
- 25.9.2018 a 26.9.2018 Koordinátor násilia na deťoch, ÚPSVaR, VK
- 9.10.2018 a 10.10.2018 Koordinátor násilia na deťoch, ÚPSVaR, VK
- 30.11.2018 Koordinátor drogovej prevencie, CPPPaP VK
- 4.12.2018 Koordinátor násilia na deťoch, ÚPSVaR, VK
- 28.3.2019  Koordinátor drogovej prevencie, CPPPaP VK
- 4.4.2019 Koordinátor násilia na deťoch, ÚPSVaR, VK
- 10.4.2019, Seminár Predná hora
- 6.5.2019 a 7.5.2019 Koordinátor násilia na deťoch, ÚPSVaR, VK
- 15.5.2019, Model multidisciplinárnej starostlivosti, CPPPaP BB


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com