Informácie chránia žiakov pred šikanovaním
Beseda s policajtkou
2017-09-27
Dňa 24.01.2018 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkou polície vo Veľkom Krtíši, Mgr. Katarínou Nyékiovou. Tento rok sa hovorilo najmä o téme šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci boli upozornení na to ako si v kyberpriestore a najmä na sociálnych sieťach treba dávať dobrý pozor a nekomunikovať s cudzími osobami. Žiaci sa oboznámili aj s trestnoprávnym poriadkom, trestnými činmi a ich následnými dôsledkami. Bola im vysvetlená aj činnosť reedukačného ústavu a taktiež aj najčastejšie príčiny, kvôli ktorým sa tam deti dostávajú. Pri každej téme im p. Nyékiová porozprávala aj reálne prípady z praxe, aby si prezentované témy žiaci vedeli lepšie predstaviť a tak aj lepšie pochopiť.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com